Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Thành phố Hạ Long

Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Viết Ngà trú tại tổ 1, khu 2, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (29/06/2017 10:26:54 SA)

Quyết định số 2449/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Viết Ngà trú tại tổ 1, khu 2, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Giải quyết đề nghị của ông Nguyễn Thế Hùng, thành phố Hạ Long (29/06/2017 9:35:51 SA)

Công văn số 4624/UBND-TD về việc giải quyết đề nghị của ông Nguyễn Thế Hùng, thành phố Hạ Long.

Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thơm, trú tại tổ 27, khu 3, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long (26/06/2017 2:42:37 CH)

Phiếu chuyển số 823/UBND-TD về việc chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thơm, trú tại tổ 27, khu 3, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long.

Đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Duyên, trú tại tổ 3, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long (23/06/2017 2:31:23 CH)

Quyết định số 2379/QĐ-UBND về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Duyên, trú tại tổ 3, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long.

 

Chuyển đơn bà Liêu Thị Thủy, tổ 31, khu 3, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long (22/06/2017 2:58:00 CH)

Phiếu chuyển số 785/PC-UBND về việc chuyển đơn bà Liêu Thị Thủy, tổ 31, khu 3, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long.

Chuyển đơn bà Phạm Thị Hường, xóm 2, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long (22/06/2017 2:56:54 CH)

Phiếu chuyển số 784/PC-UBND về việc chuyển đơn bà Phạm Thị Hường, xóm 2, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long.

Chuyển đơn của bà Lăng Thị Hoa, tổ 2, khu 2, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long (22/06/2017 2:55:55 CH)

Phiếu chuyển số 783/PC-UBND về việc chuyển đơn của bà Lăng Thị Hoa, tổ 2, khu 2, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long.

Chuyển đơn bà Vũ Tuyết Mai, Tổ 3, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long (22/06/2017 2:54:47 CH)

Phiếu chuyển số 782/PC-UBND về việc chuyển đơn bà Vũ Tuyết Mai, Tổ 3, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long.

Chuyển đơn của ông Tạ Văn Chín, trú tại Làng Khánh, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long (22/06/2017 2:53:51 CH)

Phiếu chuyển số 781/PC-UBND về việc chuyển đơn của ông Tạ Văn Chín, trú tại Làng Khánh, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long.

Chuyển đơn của bà Nguyễn Lệ Hoa, trú tại tổ 6, khu 10, phương Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (22/06/2017 2:51:33 CH)

Phiếu chuyển số 780/PC-UBND về việc chuyển đơn của bà Nguyễn Lệ Hoa, trú tại tổ 6, khu 10, phương Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.

Chuyển đơn của ông Phạm Văn Đường, trú tại tổ 4, khu 1, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long (22/06/2017 8:31:23 SA)

Phiếu chuyển số 800/UBND-TD5 về việc chuyển đơn của ông Phạm Văn Đường, trú tại tổ 4, khu 1, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long.

Chuyển đơn của ông Phạm Văn Đoan, tổ 3, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long (22/06/2017 8:29:30 SA)

Phiếu chuyển số 798/UBND-TD5 về việc chuyển đơn của ông Phạm Văn Đoan, tổ 3, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long.

Chuyển đơn của ông Nguyễn Tuấn Khanh, tổ 3, khu Cầu Trắng, thành phố Hạ Long (22/06/2017 8:27:03 SA)

Phiếu chuyển số 799/UBND-TD5 về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Tuấn Khanh, tổ 3, khu Cầu Trắng, thành phố Hạ Long.

Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Biên, trú tại số nhà 21, tổ 3, khu 1, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long (22/06/2017 8:23:17 SA)

Phiếu chuyển số 802/UBND-TD về việc chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Biên, trú tại số nhà 21, tổ 3, khu 1, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long.

 

Chuyển đơn của bà Đàm Thị Luận, trú tại khu Quỳnh Trung, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long (22/06/2017 8:21:03 SA)

Phiếu chuyển số 801/UBND-TD về việc chuyển đơn của bà Đàm Thị Luận, trú tại khu Quỳnh Trung, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long.

Trang: 1 2 3 4 5 6